UBND tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2016

Năm 2016, Tỉnh ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao hơn các năm trước, gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững. Các chỉ tiêu toàn tỉnh cần tập trung để thực hiện là: tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9%; tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (GDP) đạt 2.100 USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 18.700 tỷ đồng, thu ngân sách Nhà nước đạt 5.630 tỷ đồng…Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 là 2.256 tỷ đồng.
Để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 đề ra theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 5 nhiệm vụ trọng tâm toàn tỉnh cần tập trung thực hiện là: ưu tiên nguồn lực để triển khai tuyến đường Huế - Thuận An, xây dựng đề án mở rộng đô thị và phía Thuận An nhằm kết nối đô thị huế với vùng biển để khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển, đầm phá. Tập trung phát triển công nghiệp, trong đó ưu tiên hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế và hệ thống giao thông, cảng biển. Đổi mới, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư theo hướng liên kết và tiếp cận với các tập đoàn lớn để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; tạo điều kiện tốt nhất để có ít nhất 01 đến 02 doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn tỉnh trong năm 2016. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực du lịch, theo hướng lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, có uy tín, năng lực và thương hiệu để phát triển du lịch xứng tầm ngành kinh tế mũi nhọn…


Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động “Năm doanh nghiệp”, trong năm 2016, UBND tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao vai trò và tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu năm 2016, có 650 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký đạt 3.000 tỷ đồng và phấn đấu đưa thêm vào nền kinh tế 4.600 tỷ đồng.