Thành lập Hội Công nghiệp phần mềm Thừa Thiên Huế

Ngày 18/11, UBND tỉnh đã có quyết định cho phép thành lập Hội Công nghiệp phần mềm Thừa Thiên Huế.

 

Hội Công nghiệp phần mềm Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông về lĩnh vực chuyên ngành mà Hội hoạt động. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.