Đối tượng và lĩnh vực bảo lãnh tín dụng

Đối tượng được Quỹ cấp bảo lãnh tín dụng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành, vay vốn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.

Phí của hoạt động bảo lãnh tín dụng: Hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, mức thu phí của hoạt động bảo lãnh tín dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định trên cơ sở đề nghị của Quỹ.

Hiện tại phí bảo lãnh tín dụng bằng 0,5%/năm tính trên số tiền được bảo lãnh và thời hạn bảo lãnh.